เกียวโตคู่มือท่องเที่ยว <อย่างเป็นทางการ>

MENU

ประสบการณ์ทัวร์

Zen Meditation

Zazen is a unique form of meditation that functions centrally in Zen Buddhism. So central in fact that Zen Buddhists are generally known as the "meditation Buddhists". Its goals are to calm the body and mind, and experience insight into the nature of existence and thereby gain enlightenment, known as "Satori". One might also say that Zazen is the study of the self.
Zazen meditation is performed seated with legs and hands folded and an erect but settled spine. The legs are folded into standard sitting styles. The hands are folded together into a simple mudra over the belly. One breathes from the "hara", the center of gravity in the belly, with eyelids half-lowered. The reason practitioners' eyes are neither fully open nor shut is so that one is not distracted by outside objects but at the same time is kept awake. Samurai warriors loved Zen culture.
How would you like to experience Zen spirituality in a cultural center such as Kyoto? Precious works of art and beautiful gardens are offered for contemplation and can provide insight into the inner workings of the soul.

Image1

Zen Meditation Class

Zen priest guides you to practice Zen meditation and provides a lesson on the significance of Zen as part of the Japanese culture. Zen meditation class is available for a group of 10 or more.

อ่านต่อ

คำปฏิเสธ

เมืองเกียวโตและ Kyoto Convention & Visitors Bureau ความพยายามในการเก็บข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้ถึงวันที่และถูกต้อง แต่เราปฏิเสธความรับผิดชอบใด ๆ สำหรับการใด ๆ และการกระทำทั้งหมดที่ดำเนินการโดยผู้ใช้ตามข้อมูลที่ให้ไว้ในเว็บไซต์นี้ เรารับผิดชอบสำหรับเนื้อหาของการเชื่อมโยงภายนอกบนเว็บไซต์นี้